tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 23.07.2019
Nasledniki:
-
- 3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka 7272105011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka 3818286011

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1.    STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard 3D oblikovalec in animator/ 3D oblikovalka in animatorka (38182860) in točko 11 tega kataloga.

2.2.    POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja ali
 • najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba in vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja 3D-oblikovanja in
 • kandidat predhodno pripravi strokovno nalogo (projekt 3D-vizualizacijo) v digitalni obliki, ki vsebuje: referenčni material (vzorec, na osnovi katerega kandidat izdela 3D-vizualizacijo), faze postopka izdelave in uporabljena orodja ter končni izdelek (ang. "render").

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Predstavitev strokovne naloge z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • priprava delovnega okolja za potrebe projekta,
 • poznavanje AV- in 3D-medijev,
 • poznavanje in obvladovanje postopkov dela (zaporedje izvajanja postopkov ipd.),
 • uporaba in poznavanje strokovne terminologije,
 • sposobnost racionalnega načrtovanja časa, materiala in virov (kadri, programske in tehnične zmogljivosti),
 • sposobnost komunikacije in timskega dela,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Izločilna merila:
 • nepoznavanje AV- in 3D-medijev in postopkov izvedbe dela,
 • neskladnost izvedbe z načrtom,
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava dela
30
izvedba naloge
50
dokumentacija
10
ustni zagovor
10


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROK (31)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji Učilnica z računalnikom, projektorjem, programskim orodjem za 3D-oblikovanje – npr. 3D-Studio Max, Maya, Blender ipd. (komisija se pred postopkom preverjanja s kandidatom uskladi o konkretnem programskem orodju, na osnovi katerega se bo preverjanje izvajalo, ali pa kandidat na preverjanje prinese računalnik z izbranim orodjem s seboj).
 • Kadrovski pogoji Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • vsaj eden vsaj višjo strokovno izobrazbo tehnične, oblikovalske ali medijske smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju digitalnih medijev;
  • vsaj eden vsaj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na področju 3D-oblikovanja in/ali 3D-animacije
  • tretji član mora izpolnjevati enega od zgornjih dveh pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja 3D-modeliranje
 • sprejme konceptno predlogo objekta/karakterja
 • skicira objekt/karakter v različnih pogledih
 • pripravi in oblikuje digitalni 3D-objekt/karakter
 • optimizira 3D-geometrijo
 • pripravi mrežo za nanos teksture (ang. "UV-mapping")
 • pozna osnove modeliranja, risanja, kiparjenja
 • pozna osnove projektiranja
 • pozna osnove geometrije

Spodnje naloge so hkrati tudi napotki za pripravo strokovne naloge (glej točko 2.2.):

 

Izvede 3D-modeliranje

 • načrtuje in se pripravi nanj
 • prevzame predlogo in oceni zahtevnost in potrebne korake za izdelavo modela
 • skicira v dveh različnih pogledih
 • oblikuje 3D-objekt/karakter
 • določi in oblikuje (nastavitve za) materiale
 • določi osvetlitev objekta
 • določi zorni kot (pogled) kamere
 • upošteva navodila naročnika in načine poslovnega komuniciranja
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • deluje v skladu s predpisano zakonodajo (intelektualna lastnina)
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna in upošteva standarde kakovosti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva tehnične in časovne okvire projekta
teksturira in senči 3D-modele
 • ilustrira teksture
 • optično zajame teksture (skeniranje)
 • fotografira teksture
 • obdela teksture v 2D-programih
 • uporabi že izdelane teksture iz kataloga
 • osvetljuje in senči modele
 • oblikuje svetlobno sliko scene
 • upošteva izbor barvne palete scene
 • optimizira proces upodabljanja (ang. "rendering")
 • pozna osnove likovne teorije (barvna teorija, kompozicija)
 • pozna osnove tehnike osvetljevanja
 • pozna osnove fotografije

Teksturira in senči 3D-modele

 • načrtuje delo in se pripravi nanj
 • uporablja strokovno terminologijo
 • o izvedbi naročila se uskladi s sodelavci in strokovnimi partnerji (predlaga možne rešitve ipd.)
 • utemelji načine izdelave teksture
 • grafično izdela teksturo od začetka ali iz predloge
 • utemelji uporabo transparentnega kanala (angl. alpha)
 • utemelji uporabo barvnega ujemanja
 • utemelji izdelavo ponavljajoče se (neskončne) teksture (angl. tiling)
 • utemelji uporabo preslikave normal (angl. normal map, displacement map)
 • utemelji uporabo preslikave UV (angl. UV-map)
 • utemelji pomen šivov (spojev)
 • utemelji izraz »mipmap«

 

izdeluje skeletno konstrukcijo (ang. "rigging")
 • postavi skelet znotraj dane geometrije
 • določi razmerja gibanja skeleta
 • aplicira skelet na geometrijo (ang. "skinning")
 • točkovno zajame gibanje ("mocap" obdelava)
 • pozna tehnike gibanja teles
 • pozna metode apliciranja skeleta na geometrijo

Izdela skeletno konstrukcijo

 • načrtuje delo in se pripravi nanj
 • uporablja strokovno terminologijo
 • utemelji pomen in izdelavo skeletne konstrukcije
 • izdela skelet za model iz predloge
 • utemelji pozicije in povezave kosti (angl. bones)
 • utemelji inverzno kinematiko
 • določi omejitve gibanja kosti, kjer je smiselno
 • določi skinning ovojnice za deformacijo geometrije
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zagotavlja varnostne kopije in skrbi za tehnično brezhibnost sistema
animira 3D-objekt/karakter
 • sodeluje pri izdelavi animacijske knjige
 • določi pogled in kompozicijo fotografije
 • skicira časovni potek animacije
 • pripravi animatiko
 • izdela delovno verzijo animacije (blocking)
 • animira vmesne pozicije
 • usklajuje animacijo z ostalimi člani tima (animatorji)
 • izdela končne verzije animacije
 • pozna teorijo animacije
 • pozna zgodovino in razvoj animacije
 • pozna osnove fotografije
 • pozna tehnike gibanja teles

Animira 3D-objekte/karakterje

 • načrtuje delo in se pripravi nanj
 • uporablja strokovno terminologijo
 • določi glavne faze animacije znotraj animacijske knjige (ang. "storyboard")
 • določi dolžino animacije
 • utemelji različne zorne kote kamere znotraj animacijske knjige, ki mu že služijo kot groba montaža
 • animira kamere (različni plani, vožnje … - glede na "storyboard")
 • animira vmesne pozicije 3D-objekta/karakterja po animacijski knjigi
 • združi animacijo v celoto (z drugimi animatorji, če dela v timu)
 • upošteva zakonitosti animacije in gibanja objektov
 • upošteva načela timskega dela
ustvarja videokompozicijo (ang. "compositing")
 • sprejme konceptno predlogo kompozicije
 • vodi in uporablja lasten arhiv
 • določi pogled in kompozicijo fotografije
 • postavi in animira kamere
 • uporabi digitalni foto- in videomaterial
 • izvede digitalno slikanje
 • uporabi 3D-animacije
 • točkovno zajame gibanje v videomaterialu (ang. "tracking")
 • izvaja nadzor snemanja - shooting supervision (nadzor posebnih efektov)
 • izvaja prepise za medije (digibeta, beta, VHS, CD, DVD)
 • izvaja rotoskopiranje (obdelava posameznih sličic (ang. "frames"))
 • izvaja korekcijo barv
 • oblikuje celostne videopodobe
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna osnove obdelave zvoka
 • pozna napredne oblike animacije
 • pozna osnove geometrije
 • pozna osnove fotografije
 • pozna osnove filmske in videomontaže

Ustvari video kompozijo (ang. "compositing")

 • načrtuje delo in se pripravi nanj
 • uporablja strokovno terminologijo
 • predlaga možne rešitve
 • utemelji predlogo kompozicije
 • posname digitalni foto/video material (snemanje na modro/zeleno platno (ang. "chroma key"))
 • izvede točkovno gibanje v videomaterialu (ang. "tracking")
 • doda posebne efekte
 • izdela končno 3D-animacijo (ang. "rendering" – npr. mental ray, v-ray, brasil …)
 • združi videomaterial z 3D-animacijo
 • zmontira končni izdelek
 • podloži ton in glasbo
 • utemelji korekcijo barv (ang. "grading") in jo izvede
 • zapiše končni izdelek na digitalne medije
 • arhivira material
 • upošteva načela timskega dela
 • predstavi najnovejše trende v digitalni produkciji in postprodukciji

12. Literatura, strokovno gradivo

 • 3ds Max 2012 Bible, Kelly Murdock
 • Autodesk 3ds Max 2012 Essentials (Autodesk Official Training Guides), Randi Derakhshani
 • 3ds Max Modeling for Games, Second Edition: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I, Andrew Gahan
 • Mastering Autodesk 3ds Max Design 2011, Mark Gerhard
 • Introducing Autodesk Maya 2012 (Autodesk Official Training Guides), Dariush Derakhshani
 • Mastering Autodesk Maya 2012, Todd Palamar
 • The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling and Animation, John M. Blain
 • Introducing Character Animation with Blender, Tony Mullen
 • http://www.3dtotal.com
 • http://cg.tutsplus.com/
 • http://www.3d-tutorials.com/
 • http://www.lynda.com

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Kumperščak, Uniki d.o.o.
 • Matjaž Celič, RTV Slovenija

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:

 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word